Over de onderzoeksfase

"De Digitale Delta is gericht op het onbeperkt en laagdrempelig beschikbaar krijgen van water- en klimaatdiensten." Hiertoe is een landelijk onderzoek opgestart om invulling te geven aan deze ambitie. Het werk wordt uitgevoerd door het Digitale Delta consortium, dat bestaat uit private partijen, overheden en onderzoeksinstellingen.

De Digitale Delta is een open platform waarop zoveel mogelijk informatie te vinden is t.b.v. het waterbeheer in Nederland, in de breedste zin van het woord. De Digitale Delta is bedoeld om de verschillende waterbeheerders efficiënter te kunnen laten werken bij het uitvoeren van hun primaire waterbeheertaken. De Digitale Delta kan ook informatie leveren voor professionele en niet-professionele gebruikers van watergerelateerde gegevens.

Achtergrond

De Nederlanders zijn meesters in waterbeheer. Zij hebben hun land al honderden jaren tegen zeeën en rivieren verdedigd. Dat moet ook wel, want 66 procent van de Nederlandse bevolking woont in gebieden die door zee en/of rivieren overstroomd zouden kunnen worden. Elk jaar geeft Nederland ongeveer 7 miljard euro uit aan het beheren van de watersystemen: een complex netwerk van estuaria, rivieren, kanalen, grachten, sluizen, sloten, pompstations, en riolerings- en drinkwaterinstallaties. De kosten van het waterbeheer zullen in 2020 met ongeveer 1 à 2 miljard euro zijn gestegen. Tegelijkertijd worden gegevens op grote schaal verzameld, verwerkt en geanalyseerd om water efficiënt en efficiënt te beheren en om te kunnen omgaan met De toenemende fluctuaties in het klimaat. Dit leidt tot een enorme groei van de beschikbare data en vereiste beheersapplicaties, maar ook tot fragmentatie, incompatibiliteit en gebrek aan doorzichtigheid van oplossingen die het gebruik van de gebruiker voor het geïntegreerde waterbeheer beperken. Met deze groeiende uitdagingen in het vooruitzicht is niets doen geen optie.

De Digitale Delta helpt

 Binnen het Digitale Delta onderzoeksprogramma verkennen Nederlandse partijen hoe de integratie en analyse van watergegevens en een breed scala van bestaande en nieuwe gegevensbronnen kunnen bijdragen aan een kostenreductie van 20 à 30 procent bij toekomstige waterprojecten.